22 de octubre de 2009

Poetas II

Nenos e carreta, Laxeiro

Mirada en su conjunto, la obra de Xulio López Valcárcel (Vid. entrada anterior), es una melancólica reflexión sobre la soledad, la ausencia y las numerosas perdidas a las que nos aboca el paso del tiempo: "Tal parecera que imos colleitando vivencias para despois perdelas /Tal parece que vamos cosechando vivencias para después perderlas". Muestra de ello, son los tres primeros poemas que recojo de Solaina de ausencia (1987). Los dos últimos, pertenecen a O sol entre os dedos(1993), en palabras del propio poeta “una reflexión sobre la paternidad”. Versos en los que aflora la ternura y la ilusión, pero no exentos de melancolía. La presencia del hijo, en los mismos espacios de infancia del poeta, es un aliento de vida, pero al mismo tiempo le regresa a un pasado que provoca una reflexión sobre el dolor de vivir, sobre la imposibilidad de recuperar las cosas que amamos y el vacío que dejan en nosotros los seres queridos que ya no son.

Imposibel o retorno
Nunha música vouga
onde se perden os perfis
que sucumben á voraxe
apenas un xesto, unha sonrisa,
unha imaxe imprecisa,
pero amada,
implacabel o tempo deixa.
De Solaina de ausencia

Imposible el retorno
En una música vacía
donde se pierden los perfiles
que sucumben a la vorágine
apenas un gesto, una sonrisa,
una imagen imprecisa,
pero amada,
implacable el tiempo deja.

***
Chega, calada,
na sedosa melodía do silencio
a túa fragancia
e es a miña compañeira de butaca,
a adolescente que me cruza,
a nena que xoga
no meio dunha praza solitaria.

Por veces surpréndesme
nalgún recanto escuro da memoria.

Alí me agardas e fálasme
como através dun cristal,
da fúnebre poesía daquel inverno,
dos días compartidos,
dos xardíns que soñamos
como illas que xa nunca serán certas.
De Solaina de ausencia

Llega, callada,
en la sedosa melodía del silencio
tu fragancia
y eres mi compañera de butaca,
la adolescente que me cruza,
la niña que juega
en medio de una plaza solitaria.

A veces me sorprendes
en algún rincón oscuro de la memoria.

Allí me esperas
y me hablas como a través de un cristal,
de la fúnebre poesía de un invierno,
de los días compartidos,
de los jardines que soñamos
como islas que ya nunca serán ciertas.
***
Arrincónanos o tempo.
Fainos cinza morta,
sombra de outrora.
O tempo devora a leve
elegancia dos veleiros
e murcha celeste belleza
namorada,
Golpéanos os corpos,
arrástranos nun vendaval
de cegas forzas;
chove a súa decepción
sobre as plantas e os astros,
transforma os versos en papeis rotos.
O Tempo, O Tempo convirte
ao neno en home,
e ao home en sombra.
Apaga a luz nos ollos.
Alónxanos de nós
e desbasta a memoria
dos camiños e dos corpos.
De Solaina de ausencia

Nos arrincona el tiempo.
Nos vuelve ceniza muerta,
sombras de otras horas.

El tiempo que devora la leve
elegancia de los veleros
y marchita celeste belleza
enamorada,
nos golpea los cuerpos,
nos arrastra en un vendaval
de ciegas fuerzas;
llueve su decepción
sobre las plantas y los astros,
transforma los versos
en papeles rotos.

El Tiempo. El Tiempo convierte
al niño en hombre,
y al hombre en sombra.
Apaga la luz de los ojos.
Nos aleja de nosotros
y desbasta la memoria
de los caminos y de los cuerpos.
***
Meu neniño, cando chegues
que o arco da vella estenda
o seu grande abrazo de cores
e te anuncie.

Que enmudeza o vento e sexa
a penas lene airexiña de cóxegas
xogando no teu pelo.

Os bosques profundos dos que xorden
as pegadas dos teus pasos sen eco
fagan máis pura e solemne
a gravidade do silencio.

Que cante o merlo nos pomares
da mesma horta
que me regalou a infancia.

A ferida translúcida do día
a súa redonda e plena copa
de fragancia ofreza.

Que o murmurio das fontes
se adelgace
como cristal de íntima ocarina,

e que a sinfonía da chuvia calada
caendo sobre a herba,
como a distante cantiga
que a avoa campesiña me cantaba
o máis doce arrola sexa,

berce de amor para o teu sono.
De O Sol entre os dedos

Niño mío, cuando llegues
que el arco iris extienda
su gran abrazo de colores
y te anuncie.

Que enmudezca el viento y sea
apenas leve brisa de cosquillas
jugando en tu pelo.

Los bosques profundos de los que surgen
las huellas de tus pasos sin eco
hagan más pura y solemne
la gravedad del silencio.

Que cante el mirlo en los pomares
de la misma huerta que me regaló la infancia.

La herida translúcida del día
su redonda y plena copa
de fragancia ofrezca.

Que el murmullo de las fuentes
se adelgace
como cristal de íntima ocarina,

y que la sinfonía de la lluvia callada
cayendo sobre la hierba como la distante canción
que la abuela campesina me cantaba
el más dulce arrullo sea,

cuna de amor para tu sueño.
***

Regreso
Golpeante sombra,
remotas
as mesma luces familiares,
os ecos esmorecidos
dos ausentes.

Dormes
no mesmo leito que eu nacín.

Seguen
os vellos libros,
os antigos mobles
que acolleron
aquela intimidade
de veludo lento.

Pesa a memoria
dos seu nomes…
Esfórzase en seguir
quen permanece.

A mesma penunbra,
as apagadas voces
que se dispersaron
no tempo.

Igual que daquela
a vaga luz no fondal
dun misterio,
os obxectos quedos
nun silencio
que vai máis aló do silencio.

Acaso os mesmos soños
devastados.

Todo distante
e perdido,
sen cores os recordos.

Mais ti dormes,
a cadencia en paz
do teu respirar
enche de vida
a desolación destas estancias…

Se aínda estamos vivos,
ao menos, máis apacible, o perdido.
De O sol entre os dedos

Regreso
Golpeante sombra,
remotas
las mismas luces familiares,
los ecos apagados
de los ausentes.

Duermes
en el mismo lecho que yo nací.

Siguen
los viejos libros,
los antiguos muebles
que acogieron
aquella intimidad
de terciopelo lento.

Pesa la memoria
de sus nombres…
Se esfuerza en seguir
quien permanece.

La misma penumbra,
las apagadas voces
que se dispersaron
en el tiempo.

Igual que entonces
la vaga luz en el pozo
de un misterio,
los objetos quietos
en un silencio
que va más allá del silencio.

Acaso los mismos sueños
devastados.

Todo distante
y perdido,
sin colores los recuerdos.

Pero tú duermes,
la cadencia en paz
de tu respirar
llena de vida
la desolación de estas estancias…

Si todavía estamos vivos,
al menos, más apacible, lo perdido.
***
Les dejo con Espido y un dulce "Arrorró"


16 comentarios:

Ventana indiscreta dijo...

Poemas tan llevados a una: así te los defino mientras los leo.

Que cante el mirlo en los manzanares, perdón pomares, sí gallega, en francés la manzana es 'pome', pero seguro que en la traducción te fue inevitable poner 'pomares'. Pero yo lo entiendo. Y ya sé pomares viene en el diccionario, pero ya casi nadie lo usa.
No obstante quiero meterme en tus poetas, los que traes y los sucesivos y encajarlos a todos este poema de Luis Pimentel:

LA POESÍA ES EL GRAN MILAGRO DEL MUNDO

Te enseñaré sin gritos.

El poeta es un maestro sin ira.
Te llevaré a mi reino,
donde te aguarda
la bandera de la esperanza.
No te mostraré aquélla
triste, abatida sobre el mástil,
solitaria bajo una lluvia cenicienta.

Estoy arrepentido de pensar
que el más zafio y bruto de los hombres
no pueda descalzarse
para entrar en nuestro reino.

(¡La poesía es el gran milagro del mundo!)

Yo haré que veas a través de tus manos toscas
la luz de tu sangre.
Puliremos tu frente de cuarzo
hasta hacerla casi luna.
No te haré levantar pesadas piedras
ni subir al monte más alto,
donde está clavada
la bandera de mi verso,
ni sostener con tus hombros las noches.
Todo esto lo ha hecho ya el poeta
por ti, para ti y para el mundo.
Te prometo que quedarás absorto,
mirando a las estrellas.
Llegará tu rudo sentido del tacto
a conocer las rosas invisibles en la noche.
Oirás el rumor de tu propia sangre
y el silencio que todos llevamos
cuando digas:
los senos de mi amada…
Quedarás deslumbrado por su luz,
bajo la sombra verde en el bosque.

(¡La poesía es el gran milagro del mundo!)

Haremos música de tu vocerío.
Aquí estamos con tu lenguaje vulgar.
Nombrarás cualquier cosa
–árbol, caballo, piedra…–
y los verás nacer con su vida más íntima,
con sus contornos más puros.

Mira esa hormiga,
ese trocito de polvo oscuro…
¿Qué delicados dedos de alfarero
pudieron modelar tan diminuto corazón,
que late ahora bajo los altos árboles?
¿No percibes que se ha movido el silencio?
Es esa ave nocturna
que ha cruzado el bosque:
dulces, sordas plumas,
abanico de la noche.

Sombra del aire en la hierba, 1959 (póstumo). Traducción de Miguel González Garcés.


A POESÍA É O GRAN MILAGRE DO MUNDO

Insinareiche sin berros.

O poeta é un mestre sin ira.
Levareite ó meu reino,
onde te agarda
a bandeira da espranza.
Non che amostraréi aquéla
triste, abatida sobre o mastro,
solitaria baixo unha chuvia cincenta.

Estóu arrepentido de pensar
que o máis brosmo e brután dos homes
non poida descalzarse
pra entrar no noso reino.

(¡A poesía é o gran milagre do mundo!)

Eu faréi que olles a través das túas maos toscas
a luz da túa sangre.
Puliremos a túa frente de seixo
hasta case facela lúa.
Non che faréi erguer pesadas pedras,
nin subir o monte máis alto
onde cravada está
a bandeira do meu verso,
nin soster cos teus hombros as noites.
Todo esto xa o ten feito o poeta
por ti, pra ti e máis pra o mundo.
Eu asegúroche que quedarás enviso
fitando prás estrelas.
O xoto palpexar das túas maos
chegará a conocer as rosas invisibles na noite.
Sentirás o borboriño da propia sangre
i o silencio que todos levamos
cando digas:
os seos da miña amada…
Quedarás deslumbrado pola súa luz,
baixo da sombra verde no bosque.

(¡A poesía é o gran milagre do mundo!)

Faremos música do teu vocerío.
Eiquí estamos coa túa lingoaxe vulgar.
Nomearás calquera cousa
–árbol, cabalo, pedra…–
e veralos nacer coa súa vida máis íntima,
cos seus contornos máis puros.

Olla esa formiga,
ise argueiro mouro…
¿Qué delicados dedos de alfareiro
puideron modelar tan pequechiño corazón,
que latexa agora baixo dos altos árboles?
¿Non te decatas de que se movéu o silencio?
É esa noitarega
que nesgóu o bosque:
doces, xordas plumas,
abanador da noite.

Sombra do aire na herba, 1959.

Besos ya sólo poéticos.

Shandy dijo...

Ventana,
"manzanares", que "larganza" de palabra! Rompía el ritmo del verso. En todo caso "manzanos", pensé. Pero por qué no respetar "Pomares"(también me documenté).

Luis Pimentel, sabes que tendrá aquí su acogida, con la luz y la levedad de su "Sombra de aire na herba", y también con su rabia e impotencia de "Cunetas". Porque aunque "El poeta es un maestro sin ira", sabe como rebelarse y denunciar con la palabra.

Rapaza, sí, la poesía es un milagro. Podemos perder la fe religiosa, la esperanza en la política,en el amor absoluto. Pero seguimos creyendo en la belleza y la poesía.
Gracias por dejar aquí ese poema que es un homenaje a todos los poetas.

Y más beixos poéticos

virgi dijo...

Es una riqueza para mí visitarte, Shandy. Estos poemas de ahora tienen un poso de melancolía y tristeza...pero son dulces, muy dulces. También era dulce X. L. Valcárcel, pero de una manera mas vital, más lleno de vida.
Como si estos poemas estuvieran hechos después de un recorrido, que lo lleva a ese mirar nostálgico, tierno, difuso y sumamente poético.
No sé si me explico...

AliaS dijo...

aunque no he entendido todo, yo argentino imaginate, las cosas q encuentro son maravillosas

un gusto pasar por aqui y encontrar estas gemas

saludos

NoSurrender dijo...

Me encanta la melancolía gallega que asoma en casi toda la poesía de una manera más o menos explícita. la memoria es una habitación un tanto oscura, pero siempre nos explica y nos ayuda a conocernos un poco mejor.

Bicos.

Shandy dijo...

Virgi, los calificas bien. Y efectivamente, fueron escritos después de un recorrido. "Solaina de ausencia" fue publicado en 1987, cuando Xulio tenía 35 años. En una carta que escribe al poeta y amigo Fiz Vergara Vilariño le dice ( traduzco):
"Amigo Fiz,
Hay una época -pasados los vintecinco anos- en que constatas, con perplejidad, que llevas RECORRIDO una parte importante da tu vida; que la juventud está pasando por ti sin darte cuenta. y ese tránsito a la plena madurez y las responsabilidades que debemos de afrontar, se hace más doloroso cuando comprobamos que pasaron esos años de juventud sin una vivencia plena, porque nos fue negada".
(Estoy segura de que el poeta se refiere a la dictadura franquista)

"Tienes la sensación de haber sido víctima de un expolio, de que oscuras fuerzas te están impidiendo la realización plena y libre de tu vida..."Solaina de ausencia" quiere recoger la vivencia de edesposesión y pérdida y ahondar en esa experiencia común a todos los hombres."

Virgi, interpretas muy bien.
(Sólo una cosa: el poeta sigue escribiendo, por suerte:)

Un abrazo

Shandy dijo...

Alias,
que más se puede pedir si uno intuye cosas maravillosas. Argentino, nos iremos entendiendo. Me he perdido por tu blog, pero volveré con un poco más de tiempo. Porque hay que desmigar(Kundera, Lynch... y la contrapartida de "Las pelotas")
Gracias por esta visita.

Shandy dijo...

No Surrender, la memoria tiene tantos cuartos oscuros. Se puede construir en falso y destruir o mitificar el pasado.
"No es que la gente tenga intención de mentir, sino que cuando se trata del pasado, la verdad tiende a volverse turbia muy pronto". No se me olvidan esas palabras de "El país de las últimas cosas".

Pero también es cierto que puedes iluminar e explicar con palabras vivencias que no pudieron ser entendidas en un tiempo anterior porque la perspectiva era más limitada y faltaba recorrido y experiencia. Además puedes reflexionar sobre ellas para conocerte mejor, para echar fuera el dolor, o para volver a vivir con la memoria aquello con lo que disfrutaste. Recordar es volver a pasar por el corazón.
No es mala la nostalgia y cierta melancolía cuando son constructivas y derivan en una bella estética como es el caso de el "Saudosismo" que destilan buena parte de la poesía gallega y portuguesa. Se puede aprender a convivir con ella e incluso disfrutarla. Y, bueno, si hace daño, exconxurala: meigas fóra!

La vuelta al pasado también puede recrear (como Felix Muriel) el mítico pensamiento de la infancia. Es decir recuperar aquella mirada ingenua y describirla tal cual era, pero con el dominio de la palabra. Es un realismo mágico que me parece maravilloso y un buen material literario.

Bicos con realismo mágico

Amando Carabias María dijo...

Quiero, ante todo, agradecer tu visita a mi rincón, y de paso agradecerte del mismo modo esta sensibilidad que se dispara en este blog, y que seguro se debe a su propietaria. Intentaré ser asiduo visitante y aprender, aprender todo lo bueno que aquí se respira...
¿Biquiños, se dice?

Shandy dijo...

Amando, gracias por tu lectura y tus apreciaciones.
Oye, que sí, que ese diminutivo es perfecto.
Y también beixiños, para ti.

Miradme al menos dijo...

Shandy, gracias a ti estoy descubriendo a dos poetas: a Valcárcel y a ti. Tu traducción, es absolutamnete lírica, r muy respetuosa con el ritmo y la esncia del poema. Gracias por tu esfuerzo. ¿Porque es tuya, no?

Valcárcel es un magnífico poeta que desconocia su existencia. ¿Me recomiendas algún libro suyo en especial?
Hay versos como estos:
"El Tiempo convierte
al niño en hombre,
y al hombre en sombra".
que me impactado. Los copio y los guardo.

Un abrazo (y no dejes de enseñarnos poemas como los de hoy)

ybris dijo...

Con Espido de fondo vuelvo sobre Valcárcel.
Preciosa combinación.
Se palpa la snsación de vivir para perder lo vivido.

Besos.

Shandy dijo...

Miradme, agradezco mucho tu comentario, es una inyección de ánimo.
Sí, la traducción es mía, me gusta traducir a poetas que me gustan, y además es muy enriquecedor para mí, un reto indagar y buscar la palabra más adecuada. Justo es reconocer que Xulio es un poeta que se vierte bien al castellano. Porque no siempre es fácil conseguir el ritmo al pasar de una lengua a otra ( a mí se me resisten las Cantigas Medievales Gallego Portuguesas, por ejemplo).

Sobre la obra de Xulio, encontré en internet una antología que recoge poemas de distintos libros suyos: "Volumen de ausencia", editado en la colección de Poesía Olifante. Te dejo la dirección de la página.

http://www.olifante.com/valcarcel/index.html

En ella tienes información sobre el libro y poemas de Xulio en gallego y castellano. Fue una grata sorpresa para mí.

Te apunto también otra dirección,

http://www.enfocarte.com/PoesiaGallega/index.html

Ahí descubrirás a algunas de las voces más jovenes de la poesía gallega: Olga Novo, María do Cebreiro, Miro Villar... Están también en versión bilingüe.

Miradme, me voy a arriesgar:los próximos poemas te van a gustar. El mérito será de Alfonso Pexegueiro. Verás que fuerza tienen sus versos.

Oye, tienes permiso y licencia para discrepar, por supuesto.

Un abrazo

Shandy dijo...

Ybris,
"Vamos cosechando vivencias para luego perderlas". Y entonces nos queda la "Saudade", que Xulio transmite tan bien. Y refugios, como esa voz cálida y arropante de Guadi Galego.

Siempre agradeceré esa mirada tuya.
Un par de besos.

Tempero dijo...

Después de leer todos los poemas propuestos quiero adherirme a uno para el comentario. Y lo quiero hacer desde el punto de vista de la sensación que me transmite la traducción. En 'Imposibel o retorno' la lectura interna me cimbrea, ya sé tú idioma, el gallego. Eso independientemente de la tristeza del texto. Pero, ¡ay!, en 'Imposible el retorno' los acentos (vacía, vorágine), la dura pronunciación (imagen -con 'j' juanramoniana-, implacable)hacen sacar al texto una punta excesiva, como si estuviese afilado.

Prefiero el texto en gallego.

Besos.

Shandy dijo...

Tempero, dicen que "todo traductor es un traidor". Así que nada como poder leer un texto en la lengua en la que fue pensado. Las palabras no sólo tienen significado denotativo, de diccionario, sino que su sonido puede sugerir, expresar emociones y sensaciones. Una lengua es la expresión de toda una cultura,traduce una manera de ver y sentir el mundo que rodea a los que la hablan.
En gallego no tenemos ni la grafía bi el sonido "Jota" sino "Xe" que es mas suave y relajado (Como bien dices tú menos afilado). Hay zonas de "Gheada" donde el sonido "ga-go-gu" se pronuncia como una "jota aspirada":gato se diría "Ghato".
A ver, Prueba a hacer la aspiración manchego (pero sin ahogarte, eh) con la última palabra que te dejo:
Ghracias.